General Co-Chairs

Amin Sakzad

Xingliang Yuan

Program Co-Chairs

Joseph Liu

Jiangshan Yu

Marketing

Xiaoning Du

Webpage & Registration

Muhammed Esgin

Shangqi Lai

Finance

Shujie Cui

Rafael Dowsley

Contact us: contact@ace-sip.org